Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-02-15 प्रदेश १ स्तरीय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सूचना
2 2019-02-11 दिवा खाजा व्यबस्थापन खर्च सम्बन्धी सूचना
3 2019-02-05 आसयको सूचना
4 2019-02-05 Request for Expression of Interest from Schools
5 2019-01-15 सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
6 2019-01-28 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
7 2019-01-18 खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रिन्सिपल पदका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सुचना
8 2019-01-20 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धी परिपत्र
9 2019-01-20 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सुचना
10 2019-01-15 आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना
11 2019-01-15 प्रस्ताव पेश गर्ने बारेकाे सूचना
12 2019-01-17 Retrofitting सम्बन्धी सूचना
13 2019-01-17 ७७ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुका लागि सूचना
14 2019-01-17 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशाला सम्बन्धी सूचना
15 2019-01-15 विद्यालय भौतिक निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
16 2019-01-15 जानकारी सम्बन्धमा
17 2019-01-10 भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना
18 2019-01-09 जानकारी सम्बन्धमा
19 2019-01-06 शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०९। २२ गते प्रकाशन गरेको काठमाण्डौ जिल्लाकाो प्राथमिक तहको नतिजा
20 2019-01-03 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यशालामा सहभागीता सम्बन्धी सूचना