Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-11-14 सहिद तथा द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
2 2018-11-14 सामाजिक स‌ंजाल र मोबाइल फोन संचालन तथा प्रयोग सम्बन्धी मार्ग निर्देशन, २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा
3 2018-11-05 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अनलाईन एक्सेल लिने र फारम भर्ने सूचना
4 2018-11-05 नमूना विद्यालयहरुको गुरु योजना अन्तिमीकरण कार्यशालामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना
5 2018-10-28 सबै शिक्षा विकास समन्वय इकाइ र विद्यालयहरुलाई EMIS सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2018-10-22 साबिकदेखी सेवा करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरु
7 2018-10-09 विद्यालयहरुको लेखा परिक्षण सम्बन्धमा
8 2018-10-07 प्राविधिक धार (कक्षा ९ - १२) का प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी
9 2018-10-05 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2018-10-05 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
11 2018-10-04 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्तगर्न भर्नुपर्ने दरखास्त फाराम, २०७५
12 2018-10-03 सवै स्थानीय तह र विद्यालयलाई IEMIS पठाउने सम्बन्धी अनुरोध
13 2018-09-30 तलब भत्ता सम्बन्धमा
14 2018-09-23 संगठन संरचना र तेरिज पठाइएको बारे
15 2018-09-23 नयाँ संरचना वमोजिम कार्यसञ्चालनका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
16 2018-09-18 निर्णय सच्याइएको सम्वन्धमा
17 2018-09-17 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा
18 2018-09-14 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
19 2018-09-14 सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फारम सम्बन्धमा
20 2018-09-02 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५/०७६ सम्बन्धमा

Our Offices