Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-04-22 विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य: "सबै बालबालिका विद्यालय पठाऔं, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं "
2 2019-04-21 शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ९ मा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
3 2019-04-21 सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई सूचना
4 2019-04-21 सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सम्बन्धित स्थानीय हतहरुलाई सूचना
5 2019-04-19 करारमा शिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना
6 2019-04-18 नमूना विद्यालय विकासका लागि छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई सूचना
7 2019-04-18 शिक्षक नियूक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी निर्देशन
8 2019-04-17 बेरुजु फर्छ्यौटका लागि जनशक्ति व्यबस्थापन सम्बन्धी सूचना
9 2019-04-18 प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार सञ्चालन अनुदान सम्बन्धी सूचना
10 2019-04-13 विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य: "सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाऔं, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं "
11 2019-04-11 नमुना विद्यालयका सम्बन्धमा
12 2019-04-10 स्थायी नियूक्ति र पदस्थापन सम्बन्धी सबै समन्वय इकाईहरुलाई सूचना
13 2019-04-10 विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७४ ( पहिलो संशोधन, २०७५)
14 2019-04-08 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना
15 2019-04-07 नमुना विद्यालयहरुकाे बजेट सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुलाइ अनुराेध
16 2019-04-04 यूनिसेफ तर्फको पुकुवा सम्बन्धी सूचना
17 2019-04-02 विवरण पठाउने सम्बन्धि समन्वय इकाईहरुलाई सूचना
18 2019-03-29 स्वयमसेवी सामाजिक अभियन्ताकाे सूची तयार गर्ने सम्बन्धि सूचना
19 2019-03-28 अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी सूचना
20 2019-03-26 पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी सूचना

Our Offices