Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-05-23 एसएसडिपी तेस्रो चौमासिक फुकुवा ।
2 2017-05-23 EGRP तेस्रो चौमासिक फुकुवा ।
3 2017-05-23 बेरुजु सम्बन्धमा ।
4 2017-05-23 जानकारी एवम् कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
5 2017-05-22 अस्थायी करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण सम्वन्धमा ।
6 2017-05-21 कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा
7 2017-05-19 सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
8 0000-00-00 Joint Evaluation of Nepal's School Sector Reform Programme 2009-16
9 2017-05-08 School Sector Development Plan(English)
10 0000-00-00 School Sector Development Plan(English)
11 2017-05-07 अस्थायी शिक्षकको सुविधाको समयावधी थप सम्बन्धमा
12 2017-05-05 निर्देशन सम्बन्धमा
13 2017-05-03 जरुरी सूचना
14 2017-05-03 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
15 2017-04-27 संस्थागत विद्यालयहरुको नियमन सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा
16 2017-04-25 अख्तियारी तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा
17 2017-04-24 विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा
18 2017-04-21 शुल्क सम्बन्धी निर्देशन
19 2017-04-18 अस्थायी शिक्षकको सुविधा सम्बन्धी निर्देशन
20 2017-04-17 शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव भत्ता मासिक रुपमा भुक्तानी सम्बन्धमा

Recent News

Our Offices