Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-04-19 तालीम प्रगति प्रतिवदेन सम्बन्धमा
2 2018-04-18 विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्वन्धी कार्यविधि,२०७४
3 2018-04-17 विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सन्देशमुलक श्रव्य/श्रव्य दृश्य सामग्री २०७५ प्रसारण सम्बन्धमा
4 2018-04-17 आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा
5 2018-04-16 विद्यार्थी भर्ना गर्न इच्छुक अभियन्ताका लागि सम्भावित विद्यालय विवरण
6 2018-04-15 माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूको प्रेश नोट
7 2018-04-13 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक विवरण सम्बन्धमा आह्वान
8 2018-04-11 विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी भइ दिनुहुन
9 2018-04-10 नमुना विद्यालय छनोट भएको जानकारी विद्यालयलाई दिने सम्बन्धमा
10 2018-04-09 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल
11 2018-04-08 सिमान्तकृत बालबालिकाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
12 2018-04-08 करार अवधि नविकरण सम्बन्धमा
13 2018-04-04 विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा
14 2018-04-04 निर्देशन सम्बन्धमा
15 2018-04-04 अत्यन्त जरुरी:- बढी निकासा असुली सम्बन्धमा
16 2018-04-04 अत्यन्त जरुरी:- बढी निकासा असुली सम्बन्धमा
17 2018-04-02 विद्यार्थी भर्ना एवम् पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा
18 2018-03-29 जानकारी गराईएको सम्बन्धमा
19 2018-03-30 विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन
20 2018-03-28 आवासीय विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

Our Offices