Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-08-27 पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको अनुगमन सम्बन्धमा
2 2020-08-21 निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना ।
3 2020-08-16 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७।०७८
4 2020-08-16 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू भाद्र १ देखि १६ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका
5 2020-08-16 पुलमा दरबन्दी भएका र एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुका लागि सहजीकरण ।
6 2020-08-10 नमुना विद्यालयहरुले ICT र पुस्तकालय सबलीकरणको विवरण पठाउने सूचना
7 2020-08-10 शिविसइलाई आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा ।
8 2020-08-07 सार्वजनिक विद्यालयहलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना
9 2020-08-07 पुलमा रहेको दरबन्दी सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई सूचना
10 2020-08-06 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।
11 2020-08-03 बार्षिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा NEGRP लागु भएका ३० जिल्ला
12 2020-08-02 विद्यालय प्रवलीकरण सम्बन्धमा
13 2020-07-31 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू श्रावण १८ देखि ३२ गतेसम्मको प्रसारण समय तालिका
14 2020-07-31 Gorkhapatra 2077 Sharwan 16 Issue 241
15 2020-07-31 बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण पुस्तिका २०७७
16 2020-07-30 NEGRP Minimum Package कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह ३० जिल्ला
17 2020-07-30 NEGRP Minimum Package कार्यान्वयन सम्बन्धमा । श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ३० जिल्ला
18 2020-07-19 सिकाइ सामग्री छपाई सम्बन्धमा ।
19 2020-07-16 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने बारे - सबै स्थानीय तह र शिविसइ
20 2020-07-15 नमुना विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुको विवरण ।