Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-09-22 स्वीकृत अस्थायी दरवन्दी सम्बन्धमा (हसचा)
2 2017-09-18 तलव भत्ता सम्बन्धमा
3 2017-09-18 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा
4 2017-09-14 शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा कक्षा ११ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विध्यालयहरुको विध्यालय कोड कायम गिरएको सम्बन्धमा
5 2017-09-12 आ.व. २०७४/०७५ मा भौतिक सुबिधा निर्माण तथा मर्मत सुधारका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि जिल्लाहरुबाट छनोट भइ आएका विद्यालयहरुको नामावली
6 2017-09-11 प्रदेश नंम्बर २ अन्तर्गतका विद्यालय विदा हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना
7 2017-08-01 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण आ.व. २०७४ तेस्रो चौमासिक अवधिसम्म
8 2017-09-09 स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धि सूचना
9 2017-09-08 Flash II प्रतिवेदन २०७२(२०१५-२०१६)
10 2017-09-07 Consolidated प्रतिवेदन २०७२(२०१५-२०१६)
11 2017-09-01 गुरुकुल, गोन्पा र मद्रसाको विवरण पठाउने सम्बन्धमा
12 2017-08-31 राष्ट्रिय बाल दिवस, २०७४ मनाउने सम्बन्धमा
13 2017-08-31 डिजाइन ड्रइङ्ग (पहाड तथा हिमाल) सम्बन्धमा
14 2017-08-31 डिजाइन ड्रइङ्ग (तराई) सम्बन्धमा
15 2017-08-28 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तराष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०७४ मनाउने सम्बन्धमा
16 2017-08-28 कक्षा ११, १२ को अनुमति तथा विषय थप विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा
17 2017-08-25 राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७४ का सन्दर्भमा USHA MEDIA प्रा लि मार्फत गरिने कविता प्रतियोगिताको जरुरी सूचना
18 2017-08-23 पा‍पु क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
19 2017-08-22 स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी हाजिर हुन जाने बारेको शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
20 2017-08-21 अख्तियारी सच्याइएको सम्बन्धमा