Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-01-21 Test
2 2018-01-21 सिकाइ केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा
3 2018-01-08 प्राविधिक धार सम्बन्धि निर्देशन सम्बन्धमा
4 2018-01-08 शिक्षा विभागको स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
5 2017-12-28 सहभागी मनोनयन गरी पठाइदिने सम्बन्धमा
6 2017-12-25 विद्यालय कर्मचारीको विवरण सम्बन्धमा
7 2017-12-25 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
8 2017-12-22 बिद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका - २०७४
9 2017-12-22 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
10 2017-12-22 बिद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका - २०७४
11 2017-12-22 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
12 2017-12-12 कार्यान्वयन गर्ने वारे
13 2017-11-28 रामेछाप जिल्ला स्थित विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन
14 2017-11-26 विपन्न लक्षित छात्रबृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि - २०७४
15 2017-11-26 विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशकका - २०७४
16 2017-11-24 उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे
17 2017-11-24 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
18 2017-11-22 बढुवा प्रयोजनका लागि रिक्त दरबन्दी सङ्ख्या उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
19 2017-11-22 स्रोतव्यक्ति करार नवीकरण सम्बन्धमा
20 2017-11-21 कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा सम्बन्धमा

Recent News

Our Offices