Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-03-15 स्पष्ट पारिएकाे सम्बन्धमा
2 2019-03-10 निर्देशन सम्बन्धमा
3 2019-03-12 सुविधा लिने शिक्षक सम्बन्धी सबै समन्वय इकाइहरुलाई सुचना
4 2019-03-12 सुविधा लिने शिक्षक सम्बन्धी सबै समन्वय इकाइहरुलाई सुचना
5 2019-03-10 सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई अख्तियारी सम्बन्धी सूचना
6 2019-03-06 सबै समन्वय इकाईहरुलाई बरबुझारथ गर्ने/ गराउने सम्बन्धी सूचना
7 2019-02-27 साक्षर नेपाल सम्बन्धी अवधारणा पत्र
8 2019-02-27 साक्षरता तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यविधि-२०७५
9 2019-02-20 स्रोत केन्द्र तथा स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना
10 2019-02-15 प्रदेश १ स्तरीय विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धी सूचना
11 2019-02-11 दिवा खाजा व्यबस्थापन खर्च सम्बन्धी सूचना
12 2019-02-05 आसयको सूचना
13 2019-02-05 Request for Expression of Interest from Schools
14 2019-01-15 सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
15 2019-01-28 निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
16 2019-01-18 खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रिन्सिपल पदका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सुचना
17 2019-01-20 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धी परिपत्र
18 2019-01-20 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको सुचना
19 2019-01-15 आशय पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना
20 2019-01-15 प्रस्ताव पेश गर्ने बारेकाे सूचना