Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-11-21 Medium of Instruction and Languages
2 2017-11-20 अनलाइन फर्म भरी प्रथम चौमासिकको प्रगती पठाउने वारे
3 2017-11-20 विद्यालयहरु सार्वजनिक विदा हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना
4 2017-11-20 तलब भत्ता सम्बन्धमा
5 2017-11-17 नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका - २०७४
6 2017-11-17 बिद्यालय अनुदान ब्यबस्थापन निर्देशिका - २०७४
7 2017-11-17 शिक्षण सिकाई समय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४
8 2017-11-16 Teacher Rationalization and Redeployment Plan 2016/017-2023
9 2017-11-17 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2017-11-17 आ. व. २०७३।०७४ अषाढ मसान्त सम्मको व्यक्तिगत धरौटी खाताको विवरण
11 2017-11-15 शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा समायोजनका आधारहरु- 2074
12 2017-11-16 आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरण सम्बन्धमा
13 2017-11-16 Vulnerable Community Development Framework 2073-2080
14 2017-11-16 Environment Management Framework 2074
15 2017-11-15 आ.व. २०७४/०७५ का लागि शिक्षा विभागमा सूचिकृत फम वा संस्थाहरुको विवरण
16 2017-11-13 काज खटाईएका कर्मचारीहरुलाई अविलम्व हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा
17 0000-00-00 प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका-२०६१
18 2017-11-19 आ. ब. २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तथा मर्मत संम्भारका लागि विद्यालय छनोटको नामावली
19 2017-11-01 A STUDY ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL AS A SEPARATE STREAM-2017
20 2017-11-01 A Study on Factors of Student Learning Achievements and Dynamics for Better Learning Conditions: A case study focused to grade five in some selected schools-2017

Recent News

Our Offices