Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2018-04-13 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक विवरण सम्बन्धमा आह्वान
2 2018-04-11 विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी भइ दिनुहुन
3 2018-04-10 नमुना विद्यालय छनोट भएको जानकारी विद्यालयलाई दिने सम्बन्धमा
4 2018-04-09 विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल
5 2018-04-08 सिमान्तकृत बालबालिकाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा जरुरी सूचना
6 2018-04-08 करार अवधि नविकरण सम्बन्धमा
7 2018-04-04 विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा
8 2018-04-04 निर्देशन सम्बन्धमा
9 2018-04-04 अत्यन्त जरुरी:- बढी निकासा असुली सम्बन्धमा
10 2018-04-04 अत्यन्त जरुरी:- बढी निकासा असुली सम्बन्धमा
11 2018-04-02 विद्यार्थी भर्ना एवम् पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा
12 2018-03-29 जानकारी गराईएको सम्बन्धमा
13 2018-03-30 विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन
14 2018-03-28 आवासीय विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा
15 2018-03-22 विवरण तयारी सम्बन्धमा
16 2018-03-20 शैक्षीक भवनहरुमा Color Code प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा
17 2018-03-16 भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सूधार कार्यको प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा
18 2018-03-14 विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धमा
19 2018-03-13 विद्यालय लेखा प्रणाली र खरिद तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा
20 2018-03-09 संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति विवरण कार्यविधि - २०७४