Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-07-12 रकमान्तर ३५००२३३
2 2017-07-12 वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन ढाँचा
3 2017-07-12 पुन ताकेता सम्बन्धमा
4 2017-07-13 नमुना विद्यालय छनौंट २०७४ सम्बन्धमा
5 2017-07-06 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना वि.स. २०७३/०७४-२०७९-०८०
6 2017-07-06 रेक्ट्रो मर्मत सम्बन्धमा
7 2017-07-06 आ.व. २०७४/०७५ मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
8 2017-07-05 आ.व. २०७४/०७५ मौजुदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
9 2017-07-05 अख्तियारी सच्याईएको सम्बन्धमा
10 2017-07-05 स्वीकृत अस्थायी दरवन्दीमा करार नविकरण सम्बन्धमा
11 2017-07-05 प्रविधिक धार कक्षा ९-१२ अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा सहायक प्रशिक्षक संख्या थप गरिएको
12 2017-07-04 विद्यालय मर्मत गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन
13 2017-07-03 कक्षा ११ र १२ को अनुमति तथा विषय थप-२०७४
14 2017-07-02 प्राविधक धार कक्षा ९-१२ अन्तर्गतको कक्षा ११ र १२ को विज्ञान शिक्षक अनुदान तथा दरवन्दी थप सम्बन्धमा
15 2017-06-29 विद्यालयको नाम तथा स्थान परिवर्तन सम्बन्धमा
16 2017-06-30 कक्षा ११ र १२ को धरौटी सम्बन्धी निर्देशन
17 2017-06-28 प्राविधिक धारको कार्यक्रम संचालन गरेका विद्यालयहरुको लागि प्रयोगशाला व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धमा
18 2017-06-28 सच्याईएको ३३२०१२४
19 2017-06-27 शिक्षक विवरण बारे
20 2017-06-25 कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधार कार्यान्वयन सम्बन्धमा