Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-11-01 A study on exploring effective measures for strengthening continuous student assessment and its implementation strategies at school level-2017
2 2017-11-01 विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा
3 2017-10-27 स्थानिय तह अनुसार शिक्षकको श्रेणीगत तथा तहगत विवरण उपलब्ध गराउनहुन
4 2017-10-24 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा
5 2017-10-24 EMIS Third party verification report 2073/074(2016/017)
6 2017-10-24 कार्यसाला गोष्ठिमा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा
7 2017-10-18 विद्यालय कोड कायम गरिएको
8 2017-10-17 विद्यालयको कोड खारेज गरिएको सम्बन्धमा
9 2017-10-15 शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा कक्षा ११ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विध्यालयहरुको विध्यालय कोड कायम गिरएको सम्बन्धमा
10 2017-10-13 कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा
11 2017-11-06 आ. ब. २०७४\०७५ मा भौतिक सुबिधा निर्माण तथा मर्मत सुधारका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु बाट छनोट भइ आएका विद्यालयहरुको नामावली
12 2017-10-12 लेखापरीक्षण सम्परीक्षण सम्बन्धमा
13 2017-10-11 भौतिक सुविधा निर्माण कार्यक्रम संचालनका लागि छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा
14 2017-09-22 स्वीकृत अस्थायी दरवन्दी सम्बन्धमा (हसचा)
15 2017-09-18 तलव भत्ता सम्बन्धमा
16 2017-09-18 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा
17 2017-09-03 शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा कक्षा ११ सञ्चालन अनुमति प्राप्त विध्यालयहरुको विध्यालय कोड कायम गिरएको सम्बन्धमा
18 2017-09-11 प्रदेश नंम्बर २ अन्तर्गतका विद्यालय विदा हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना
19 2017-08-01 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण आ.व. २०७४ तेस्रो चौमासिक अवधिसम्म
20 2017-09-09 स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको सम्बन्धि सूचना

Recent News

Our Offices