Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2016-06-08 स्रोतकेन्द्र।स्रोतव्यक्ति सम्वन्धी निर्देशन
2 2016-06-07 जि‍.शि.का. हरुमार्फत संचालन भइरहेका/ गरिने विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवंम मर्मत सुधार सम्बन्धमा निर्देशनहरु ।
3 2016-06-06 रोक्का राख्ने सम्बन्धमा ।
4 2016-06-06 समामुदायिक विद्यालय क्षमता अविवृद्दि कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्बन्धमा ।
5 2016-06-06 विभागिय स्वीकृति तथा अन्य विषय सम्बन्धमा
6 2016-06-05 स्वीकृत रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
7 2016-06-04 स्रोतकेन्द्रको लेटरप्याड र लोगोसम्बन्धि निर्देशन
8 2016-06-02 शिक्षकहरुको विषयतग दरवन्दी तथा तलबी प्रतिवेदन
9 2016-06-01 रिक्त राहत अनुदान कोटामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा
10 2016-06-17 प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा
11 2016-06-15 सवै विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2016-06-12 बूढानीलकण्ठ स्कूलको छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे
13 2016-06-11 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण (आ.व. २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म)
14 2016-06-10 नमुना विद्यालय छनौट कार्ययोजना
15 2016-06-09 प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सन्चालन गर्न अनुमतिका लागि निर्णय भएको विद्यालयहरुको विवरण
16 2016-06-09 रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति विवरण सम्बन्धमा
17 2016-06-07 आ.व. २०७२/०७३ मा विद्यालय भौतिक सुबिधा विस्तारका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि जिल्लाहरुबाट छनोट भइ आएका विद्यालयहरुको नामावली
18 2016-06-06 आ.व. २०७२/०७३ मा विद्यालय भौतिक सुबिधा विस्तारका कार्यक्रमहरु संचालनका लागि जिल्लाहरुबाट छनोट भइ आएका विद्यालयहरुको नामावली
19 2016-06-05 जिल्लागत स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी विवरण
20 2016-06-04 क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय एवम विद्यालयलाई शिक्षा विभागको अनुरोध प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोस ।

Recent News

Our Offices