Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2016-06-01 शिक्षामा सूचना तथा प्रविधि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा
2 2016-06-24 नमुना विद्यालय छनौटका आधारहरु २०७३
3 2016-06-24 संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२
4 2016-06-23 सामुदायिक विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी एकाइ लागतका आधारमा अध्यापन कार्यमा सहयोग अनुदान कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६
5 2016-06-23 विद्यालय सुधार योजना अध्यावधिक तालिम पुस्तिका तथा विपत पूर्वतयारी सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री
6 2016-06-23 अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७१
7 2016-06-23 विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका २०७१
8 2016-06-23 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७२।०७३ यसै साथ संलग्न राखिएको छ । पुस्तिकाको छपाई प्रति पछि पठाईने छ ।
9 2016-06-23 उच्च माध्यामिक तहका शिक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
10 2016-06-22 तराई मधेशका दलित, मुश्लिम तथा पिछडा वर्गका छात्राकालागी छात्रवृत्ति विरतणसम्बन्धि कार्यविधि,२०७२ प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोला ।
11 2016-06-22 विद्यालय छात्रावास व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१
12 2016-06-22 Consolidated Equity Strategy 2071
13 2016-06-21 प्रारम्भिक वाल विकास पाठ्यक्रम, २०६२
14 2016-06-21 कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ. व. २०७१/०७२
15 2016-06-20 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण आ.व. २०७१/०७२ (२०७१ कात्तिक देखि २०७१ पुस मसान्त)
16 2016-06-20 विद्यालयस्तरमा हुने हिंसा तथा यौन दुव्र्यवहारविरुद्धको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन कार्यविधि, २०७१
17 2016-06-20 राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम दस्तावेज -(2014/15-2019/20)
18 2016-06-20 सामुदायिक उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ (संशोधन सहित)
19 2016-06-19 स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७१
20 2016-06-19 शिक्षक सेवा आयोग (नवौं संसोधन) नियमावली, २०७१

Recent News

Our Offices