Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2016-06-11 दरबन्दी मिलान सहजीकरणका लागि ई पुस्तिका, २०६९
2 2016-06-10 Public Expenditure Tracking Survey/Fund Flow Tracking Survey for 2011/12
3 2016-06-10 संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि २०६९
4 2016-06-09 संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९
5 2016-06-08 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
6 2016-06-19 स्रोतव्यक्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका –२०७१ र पाठ्यक्रम
7 2016-06-21 विद्यालयमा न्यूनतम शैक्षिक सामग्रीसहितको पुस्तकालय तथा सुचना व्यवस्थापन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका
8 0000-00-00 Newsletter-Year 3, Vol. 2, Magh 2072 (July 2016)
9 2015-06-04 आ व ०७२.७३ को लागि सामान सप्लाई गर्न सूचिकृत फर्महरुको नामावली
10 2015-12-18 Department of Education website is under maintenance
11 2015-07-15 Notice from Mangshir until Falgun, 2072