कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा ।

कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा । 83 Kb application/pdf View Download