सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण आ.व. २०७४ तेस्रो चौमासिक अवधिसम्म

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण आ.व. २०७४  तेस्रो चौमासिक अवधिसम्म


Attached Documents
Title Size Type View Download
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण 546 Kb application/pdf View Download