सूचनाको हकसम्बन्धी एेन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकासित विवरण

सूचनाको हकसम्बन्धी एेन,  २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकासित विवरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
First Timister Proactive 572 Kb application/pdf View Download