विद्यालय लेखा प्रणाली र खरिद तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा

विद्यालय लेखा प्रणाली र खरिद तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा


Attached Documents
Title Size Type View Download
विद्यालय लेखा प्रणाली र खरिद तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा 61 Kb application/pdf View Download
तालिम सञ्चालनका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुको नामावली 232 Kb application/pdf View Download
विद्यालय स्तरिय खरिद दिग्दर्शन 6546 Kb application/pdf View Download
विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन 2352 Kb application/pdf View Download
विद्यालय वित्तिय व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन Module 511 Kb application/pdf View Download

Our Offices