विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको लागि ाराम भराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार आ.व. ०७५/७६ बाट  ७७ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गरिने भएकाले देहाय अनुसार गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

() गतवर्ष कक्षा ८ र कक्षा ११ मा फाराम भराइएका २५ जिल्ला सहित बाँकी जिल्लाहरुले पनि यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु, कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु र वि.सं.२०७४ सालको एसइइ परीक्षामा तोकिएको जिपिए ल्याइ यस वर्ष कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विज्ञान बाहेकका अन्य विषयहरु अध्ययन गर्ने छात्रछात्राहरु मध्ये तोकिएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न इच्छुक सबै छात्रछात्राहरुले यो फाराम भनुर्ु पर्नेछ ।

(२) फारम भर्नका लागि आवश्यक सˆटकपी वा फारम स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरुलाई उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक सˆटकपी वा फारम जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उपलब्ध गराउने छ । विद्यालयहरुले उक्त सˆट कपी वा फारम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत सोझै प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन् ।

(३) फारम भर्दा विद्यार्थीहरुको छुट्टा छुट्टै फारम भराउनु पर्नेछ । सˆटकपीको प्रयोग गरी विवरण भर्दा प्रत्येक विद्यालयको छुट्टाछुट्टै सˆटकपी हुने र सोही सˆटकपीमा बुँदा नं.क मा उल्लेखित विद्यार्थीहरुको तोकिएको सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रुपमा भर्ने व्यवस्था विद्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) तोकिएको समयमा विवरण भरी स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ समक्ष बुझाउने कर्तव्य सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।

(५) विद्यालयले तथ्याङ्क प्रविष्टि गरिसकेपछि त्यसको सˆटकपी वा फारम स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्नेछ ।

(६) शिक्षा तथा समन्वय इकाइले सˆटकपी वा फारम उपलब्ध गराउने र कार्तिक पहिलो हप्तासम्म विवरण भरी वा भर्न लगाई विद्यालयबाट स्थानीय तहमा तथा आफ्नो इकाइमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(७) स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कार्तिक महिनाभित्र यसरी संकलित विवरणको सˆटकपी वा फारम शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र वा विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।

(८) उक्त फारामको नमूना यसै सूचनासाथ प्रकाशित गरिएको छ । यो फाराम स्थानीय तह वा विद्यालय वा विद्यार्थीले सोझै शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेभसाइट www.doe.gov.np वा विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिको वेभसाइट www.sfafdb.edu.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न पनि सक्नेछन् ।

(९) यो फाराम भरेका विद्यार्थी मध्ये छात्रवृत्ति पाउन योग्य भई छनौटमा परेका कक्षा ८ का विद्यार्थीहरुले २०७६ साल वैशाखको शैक्षिक सत्रमा कक्षा ९ मा भर्ना भएपछि, कक्षा १० का विद्यार्थीहरुले २०७५ को एसइई परीक्षामा नतिजा प्राप्त गरे पश्चात २०७६ मा कक्षा ११ मा भर्ना भएपछि र कक्षा ११ मा फारम भरेका विद्यार्थीले यसै शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

(१०) यसरी छनौट भै छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले अध्ययनका तोकिएका शर्त पुरा गरेको अवस्थामा कक्षा १२ सम्मका लागि नै छात्रवृत्ति पाउन सक्नेछन् ।

(११) छात्रवृत्ति सम्बन्धी थप जानकारी लिन चाहने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य सरोकारवालाले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेभसाइट www.doe.gov.np बाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नेछन् ।

पुनश्च:       यस सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक परेमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरको समावेशी शिक्षा शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ । 


Recent News

Our Offices