विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अनलाईन एक्सेल लिने र फारम भर्ने सूचना

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिले विद्यार्थीहरुको आवश्यकता पहिचान गरी विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम रहेको हुँदा नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयहरुले कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुले फारम भर्ने तथा भर्राने सम्बन्धमा सो सम्बन्धी सूचना तथा नमुना फारम मिति २०७५/०६/१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसकेेको छ । सम्बन्धित विद्यार्थी तथा विद्यालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेभसाइट www.doe.gov.np वा विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिको वेभसाइट www.sfafdb.edu.np बाट डाउनलोड गरी भर्न भराउन सक्नेछन् । यसका साथै यस वर्षबाट अनलाइन फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन फारम भर्ने भराउने विद्यार्थी तथा विद्यालयले तपसिलको विषय र प्रक्रियाहरुमा ध्यान दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

) फारम भर्ने विद्यार्थी तथा भराउने विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

क) विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिमा हुने विद्यार्थीको नाम र विद्यालयले शैक्षिक तथ्याङ्क (Flash Report) मा उल्लेख भएको Student ID मा भएको विद्यार्थीको नाम एकै हुनेगरी पद्धति विकास गरिएकोले Student ID नभरेका विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति फारम भर्नभराउन सक्ने छैनन् ।

ख) Student ID भर्न भराउन छुटेका विद्यालयहरुलाई थप १५ दिनको म्याद थप गरी Student ID भर्न भराउन र सोही अनुसार विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग) Student ID मा छुटेका विद्यार्थीहरुलाई हालको वर्षमा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न भर्ने फाराममा विद्यार्थीको विवरण हाल्ने व्यवस्था भएको तर अर्को सालदेखि सो व्यवस्था पनि हटाइने छ । तसर्थ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि Student ID भएको विद्यार्थीले मात्रै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

घ) विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिलाई आवश्यक पर्ने कक्षा ८, कक्षा १०, कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुको मात्रै विवरण Student ID मा भर्ने भराउने र सोही आधारमा विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिको छात्रवृत्तिको तथ्याङ्क भर्ने भराउने अवस्था भेटिएमा त्यस्ता विद्यालयको तथ्याङ्क खारेज हुने हुँदा त्यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति पाउन सक्ने छैनन् ।

 

 

  • ) विद्यालयले अनलाइन ारम भर्न एक्सेल प्राप्त गर्ने तरीका

(क) विद्यालयसँग Web-based IEMIS मार्फत दिइएको पासवर्ड हुनुपर्ने छ । सो पासवर्ड थाहा नभएमा वा विर्सिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । यससम्बन्धी कुनै द्धिविधा वा कठिनाइ भएमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखामा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिनेछ ।

(ख) Web based EMIS को होम पेजमा जानको लागि iemis.doe.gov.np (http र www नहाल्ने अहिलेको लागि) मा जाने र आफनो विद्यालयको कोड र पासवर्ड हालेर लगिन गर्नुपर्नेछ ।र् र्(ग) लगिन भैसकेपछि बाँयापट्टि Export Excels भन्ने बटन देखिन्छ , उक्त बटनमा त्यहाँ क्लिक गर्ने । Year 2075 हुनुपने, कक्षामा ८, १० र ११ (विद्यालयमा चलेको कक्षा अनुसार) छान्ने । Exceltype मा PMT हुनुपर्ने । अब Go मा क्लिक गर्ने । यति गरिसकेपछि तपाईको computer मा PMT को एक्सेल आएर बस्दछ । सो एक्सेलमा तपाईले Student ID मार्फत भरेका कक्षा ८, कक्षा १० र  कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुको विवरण पुरै आउँदछ । अब छात्रवृत्तिका लागि चाहिने अन्य जानकारीहरु भर्ने भराउने । सो जानकारी भर्नभराउन चाहिने निर्देशन विद्यार्थी वित्तिय सहयोग कोष विकास समितिको वेभसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

(घ) यस एक्सेलमा काम गरिसकेपछि सोही वेभसाइटमा आउने । Dashboard मा जाने । School Level IEMIS भनेको ठाउँमा PMT छान्ने । अनि एक्सेल अपलोड गर्नुपर्नेछ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
e7d9b1e413449fe31422dceb9ef5fd2e 947 Kb application/pdf View Download

Our Offices