सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण (आ.व. २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म)

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशित विवरण (आ.व. २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म)


Attached Documents
Title Size Type View Download
Second Trimister Proactive 595 Kb application/pdf View Download

Our Offices