शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २२ गते प्रकाशन गरेको प्राथमिक तहको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २२ गते प्रकाशन गरेको  प्राथमिक तहको नतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
26.Final_compile_Written_result_Primary Mugu 0750822.pdf 153 Kb application/pdf View Download
25.Final_compile_Written_result_Primary_Khotang0750822.pdf 196 Kb application/pdf View Download
24.Final_compile_Written_result_Primary_Solukhumbu0750822.pdf 178 Kb application/pdf View Download
23.Final_compile_Written_result_Primary Humla 0750822.pdf 165 Kb application/pdf View Download
22.Final_compile_Written_result_Primary_Kalikot0750822.pdf 170 Kb application/pdf View Download
21.Final_compile_Written_result_Primary_Dolpa0750822.pdf 156 Kb application/pdf View Download

Our Offices