सबै विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहहरूलाई EMIS सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

सबै विद्यालयले प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरू जेठ ७ गतेसम्मको विवरणका आधारमा आ–आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क विवरण, Electronic Based IEMIS भरी तोकिए बमोजिम वेबसाइट https://iemis.doe.gov.np मा अपलोड गर्न बारम्बार सूचना गरिएकोमा मिति २०७५ साल पौष १३ गतेसम्ममा  देहायका प्रदेश / जिल्ला / पालिका अन्तर्गत देहायका ३२,००५ विद्यालयहरूले अपलोड गरेको विद्यालयगत तथ्याङ्क अनुसार सबै विद्यालयहरूको तपसिल बमोजिमका विवरण सावर्जनिक गरिएको छ । उक्त विवरण अनुसार नै विद्यालय तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति तथा अनुदान निकासा गरिने हुनाले प्रकाशित विवरणमा फरक परेको भए सम्बन्धित गाउपाँलिका/नगरपालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिससहित मिति २०७५।०९।३० गतेभित्र विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुहुन वा अपलोड गर्न नसक्ने प्राविधिक कठिनाइ भए सिफारिससहित यस केन्द्रको ईमेल ठेगाना iemisnepal@gmail.com मा पठाउनहुनु सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सम्बन्धित जिल्ला अन्तर्गत सञ्चालित सबै प्रकार (सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक) र तह (पूर्व प्रा.वि. देखि कक्षा १२) सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूको सबै विवरण अपलोड भएको छ छैन, नामनामेसी रूजु एकिन गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै विद्यालयको विवरण (विद्यार्थी,शिक्षक लगाएत)अपलोड हुन छुट भएको भए मिति २०७५।०९।३० गतेभित्र विवरण अपलोड गर्न वा यस केन्द्रको ईमेल ठेगाना iemisnepal@gmail.com मा सिफारिस सहित उपलब्ध गराउन सम्बन्धित इकाइलाई अनुरोध छ । साथै स्थानीय तह (पालिका)लाई उक्त कार्यमा सहजिकरणका लागि यस केन्द्र हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

पुनश्च: कुनै स्थानीय तह (पालिका)ले आफ्नो तह अन्तर्गतका कुनै वा सबै विद्यालयहरूको EMIS सम्वन्धी विस्तृत विवरण अवलोकन गर्न अनलाइन यूजर आइडी वा पासवोर्ड माग गरेमा यस केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने भएकोले आधिकारिक माग पत्र वा सोको स्क्यान कपि इमेल ठेगाना iemisnepal@gmail.com मा पठाउन सम्वन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।यस सूचनामा देहायका तिनवटा फाइल सम्लग्न छन:

 1 मिति २०७५।०९।१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना

 2 मिति २०७५।०९।१३ गतेसम्म Electronic Based IEMIS भरी वेबसाइट https://iemis.doe.gov.np मा अपलोड भएका विद्यालयको विवरण

 3 मिति २०७५।०९।१३ गतेसम्म डेटाबेसमा बिद्यालयहरुको नामनामेसी भएको तर शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी लगाएत अन्य विवरण अपलोड नभएका विद्यालयहरुको विवरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
Reported School 2075-12-31.pdf 5961 Kb application/pdf View Download
Upload navayeka school.pdf 517 Kb application/pdf View Download

Our Offices