विद्यालय भवन निर्माण अनुदान थप

विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रस्तरको कार्यक्रम (ब.शि.उ.शि.नं. ३५०१४०) को क्रियाकलाप नं ८.२.३१.१० मा २/४ कोठे नयाँ कक्षाकोठा सहित फर्निचर निर्माण – (कक्षाकोठा/ल्याब/लाइब्रेरीका लागि समेत): वित्तीय हस्तान्तरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
विद्यालय क्षेत्र विकास अन्तर्गत २ कोठे भवन अनुदान 53 Kb application/pdf View Download