शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन शाखा

शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • शिक्षाका विभिन्न तहमा शैक्षिक गुणस्तरका लागि शैक्षिक सामग्रीहरूको सूची विकास, शैक्षिक सामग्री उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । समय समयमा जिल्ला तथा विद्यालयहरूमा स्थानीय सामग्रीबाट निर्मित शैक्षिक सामग्रीहरूको अभिमुखिकरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने ।
  • विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण निर्देशन पुस्तिका, शिक्षक निर्देशिका र अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू समयमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने र तिनीहरूको प्रयोगको अनुगमन गर्ने गराउने ।
  • गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयीय पुस्तकालय (School Library) स्थापना, विकास र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि क्षेत्र तथा जिल्लाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने ।
  • शिक्षा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूमा पुस्तकालय सम्बन्धी आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।