बहुभाषिक शिक्षा शाखा

बहुभाषिक शिक्षा शाखाको कार्यविवरण

  • शिक्षणको माध्यम भाषा सम्बन्धी नीति निर्धारणमा समन्वय गर्ने ।
  • मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।
  • बहुभाषिक शिक्षा कार्यान्वयनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी विभिन्न नमुना /ढाँचा  हरू तयार गर्ने र अभ्यासहरूको विस्तार गर्ने ।
  • बहुकक्षा बहुस्तर (MGML) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालय छनोट, शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायत गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । 
  • बहुकक्षा बहुस्तरका लागि योजना निर्माण एवम् स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices