शैक्षिक परामर्श तथा विपद्व्यवस्थापन शाखा

शैक्षिक परामर्श तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

 • शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई  नियमन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
 • कोचिङ्ग, तयारी कक्षा तथा ट्युसन सेन्टरहरूलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 • शिक्षा सम्बन्धी शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक शैक्षिक परामर्शका लागि कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 • विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो अध्ययन कार्यमा मद्धत पुग्ने खालका शैक्षिक संस्थाहरू सम्बन्धी परामर्शका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने गराउने । 
 • विद्यालय वा विद्यालय परिसरमा छात्रछात्राहरूलाई विभिन्न किसिमका दूर्व्यसनीबाट टाढा रहनको लागि आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थाको लागि समन्वय गर्ने गराउने ।
 • लागूपदार्थ, दूर्व्यसन, वृत्ति मार्ग र विद्यालय बाहिर हुने लैङ्गिक हिंसा, सामुहिक बेहोसी, मनोपरामर्शको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी र स्थानीय स्तरका सस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • विभिन्न सरकारी एवम् गैर सरकारी संघ संस्थाले छात्रवृत्ति सम्बन्धी गरेका कामहरूको समन्वय गर्ने ।
 • विद्यार्थीलाई पुर्याउने परामर्श सेवाका सन्दर्भमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • शाखाद्वारा सम्पादन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक रुपमा प्रगति विवरण तयार गरी पठाउने ।
 • विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति विकास गर्ने कार्यमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका विकास तथा प्रवोधीकरण गर्ने ।
 • विपद व्यवस्थापन योजना निर्माण र सोको प्रवोधीकरण (केन्द्रीय क्षेत्रीय/जिल्ला/विद्यालयस्तर) गर्ने गराउने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी शैक्षिक सामग्रीको विकास प्रवोधीकरण तथा वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न निकायसँग हुने बैठकको प्रतिनिधित्व तथा सोको समन्वयको कार्य गर्ने गराउने ।
 • विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रही कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य ढाँचा विकास/कार्यक्रम आदान प्रदान का लागि सञ्जाल निर्माण (केन्द्रीय क्षेत्रीय जिल्लागत) गर्ने गराउने । 
 • विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक हुने जनचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो, टेलिभिजन तथा प्रिन्ट मिडियासँग सम्बन्धित कार्यक्रम विकास गरी प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने ।
 • विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी SOP (standard operating procedure) निर्माण तथा वितरण केन्द्रीय/क्षेत्रीय/जिल्लागत) गरी प्रवोधीकरण गर्ने गराउने ।
 • भैपरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने गराउने । 
 • कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्ने गराउने । 
 • सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने । 
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।  
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices