विद्यालय स्वास्थ्य, पोषण तथा विद्यालय सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा

विद्यालय स्वास्थ्य, पोषण तथा विद्यालय सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • विद्यालयको जग्गा दर्ता, भोग चलन, सुरक्षा तथा नीति विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • विद्यालयको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने  गराउने ।
  • विद्यालय पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा र अनुगमन गर्ने, गराउने ।
  • बहुक्षेत्रीय एकिकृत पोषण कार्यक्रम (केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म) को सञ्चालन समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने गराउने ।
  • पौष्टिक आहार व्यवस्थापन, गुणस्तर  एवं प्रभावकारिताको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने  गराउने ।
  • पौष्टिक आहार सम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था बीच समन्वय गरी सञ्जाल निर्माण, बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्न गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।  
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices