अनुगमन तथा व्यवस्थापन शाखा

अनुगमन तथा व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रभावकारी संयन्त्र तयार गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र विभागका विभिन्न शाखाबाट सञ्चालित काम कारवाही सम्बन्धी अनुगमन संयन्त्रबाट संकलित सूचनाको आधारमा अनुगमन गर्ने गराउने । 
  • क्षेत्र, जिल्ला र श्रोतकेन्द्र स्तरमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रतिवेदन सङ्कलन, विश्लेषण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने । 
  • अनुगमन योजना निर्माण, अनुगमनका साधनहरूको विकास, अनुगमन सम्बन्धी TOR विकास गर्ने तथा अनुगमन कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका विकास र वितरण गर्ने । 
  • अनुगमन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सरोकारवाला शाखाहरूसँग समन्वय गर्ने ।
  • आवधिक प्रतिवेदन, Status Report तयार एवम् प्रवोधिकरण र सम्प्रेषण सम्बन्धी काम  गर्ने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा र स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices