कार्यक्रम तथा बजेट शाखा

कार्यक्रम तथा बजेट शाखाको कार्यविवरण

  • विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग एवम् योजना निर्माण, सङ्कलन, विश्लेषण गर्ने गराउने ।
  • योजना तर्जुमा कार्यक्रम तथा वजेट निर्माण सम्बन्धमा जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रीयस्तरका सरोकारवाला निकायहरुको क्षमता विकासमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
  • विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम लगायत शिक्षा विभाग मार्फत सञ्चालन हुने शिक्षासम्बन्धी सबै आयोजनाहरू तथा बजेट उपशिर्षकहरूको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने  ।
  • स्वीकृत भई प्राप्त भएको आयोजना तथा बजेट उपशिर्षकहरूका  कार्यक्रम तथा बजेटहरू बाँडफाँड गरी निकायगत तथा क्षेत्र एवम् जिल्लाहरूमा उपलब्ध गराउने ।
  • विद्यालय शिक्षाको समग्र विकासका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा कार्यक्रम कार्यान्वयनको तल्लो निकाय विद्यालय/समुदाय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका शैक्षिक गन्तव्य सूचकहरू (Edcuational Indicators and Benchmarks) को विकास गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने । 
  • कार्यक्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा आर्थिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरू (PMIS, EMIS, FMIS) बाट उपलव्ध सूचनाहरूको आधारमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीताको विश्लेषण गरी कार्यक्रमहरूमा उचित सुधार ल्याउन उपलब्धिको समीक्षा गर्ने गराउने । 
  • विभिन्न दातृ निकायहरुसँग समन्वय तथा मिसन सञ्चालन गर्ने गराउने ।
  • दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूको समन्वय गर्ने  ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices