संघ-संस्था तथा स्वयंसेवक समन्वय शाखा

संघसंस्था तथा स्वयंसेवक समन्वय शाखाको कार्यविवरण

  • शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य, समन्वय तथा समझदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योजना तयार गर्ने पत्र तयार गरी शैक्षिक कार्यलाई सहजीकरण गर्ने । 
  • विभिन्न पेशागत सँघसँस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नेु
  • विद्यालय तथा जिल्लास्तरका शैक्षिक कार्यक्रममा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था लगायत आयोजना/परियोजना एवम् विद्यालय तहमा उपलब्ध हुने अन्तर्गतका सल्लाहकार, विज्ञ, स्वयम्सेवक लगायत विदेशी नागरिकलाई नेपालभित्र बसी निश्चित अवधिको लागि काम गर्न आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयमा भिषाको लागि सिफारिस गर्ने ।
  • स्वयम सेवक परिचालन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
  • गैर सरकारी एवम् सघं संस्थाबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरूको अभिलेख राख्ने प्रतिवेदन लिने एवम् सहकार्यका क्षेत्रहरूको पहिचान गरि सम्बन्धित निकायहरूमा राय उपलब्ध गराउने ।
  • विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुसंग समझदारी विकासका लागि कार्य गर्ने र गैरसरकारी संस्थाहरुको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशिका , कार्यविधि तथा अन्य प्रक्रिया  (SOP ) तयार गर्ने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices