शैक्षिक नक्साङ्कन शाखा

शैक्षिक नक्साङ्कन शाखाको कार्यविवरण

  • विद्यालय नक्साङ्कन सम्बन्धी हाल सम्म भएका Document हरूको अभिलेखिकरण गर्ने ।
  • विद्यालय नक्सांकन मापदण्डका आधारमा विद्यालय समायोजनका लागि नीति निर्धारण, राय सुझाव सम्बन्धित शाखामा उपलब्ध गराउने ।
  •  विद्यालय नक्साङ्कनको प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने गराउने ।
  •  नक्साङ्कनका आधारमा स्रोतको पुनवितरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा राय सुझाव पेस गर्ने ।
  •  नक्साङ्कन सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग प्राविधिक सहकार्य  गर्ने  ।
  • विद्यालय नक्शाङ्कनको कार्य र सो सम्वन्धी सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने ।
  • शैक्षिक नक्सांकनको आधारमा नया विद्यालय स्थापना तथा भइरहेका विद्यालयहरुको पुनर्वितरण तथा समायोजनका लागि नीतिगत आधार तयार गर्ने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices