शैक्षिक प्रविधि प्रवर्द्धन शाखा

शैक्षिक प्रविधि प्रवर्द्धन शाखाको कार्यविवरण

 • सूचना प्रविधिको ( ICT) प्रयोगबाट बालवालिकाको  शिक्षण सहयोगका लागि योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने ।
 • शिक्षामा सूचना प्रविधिको कार्यमा संलग्न संस्थाहरु संग समन्वय तथा सहकार्य गरी विद्यालय शिक्षालाई ICT मित्रवत वनाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
 • इ–पुस्तकालयको निर्माण र विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने ।
 • कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने ।
 • विद्यालय देखि शिक्षा विभाग सम्मको Net-working स्थापना गर्ने ।    
 • जि.शि.का., क्षे.शि.नि. र शिक्षा विभागको वेभ साइडलाई प्राविधिकरुपमा सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था गर्ने गराउने ।
 • शिक्षा विभागमा सञ्चालित E-Mail  tyf  Internet हरूको समन्वयात्मक रुपमा प्रयोग गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।  
 • शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्र, विद्यालय, वेभसाइडको अवस्था बारे जानकारी लिइ आवश्यकता अनुसार व्यवस्था मिलाउने ।
 • शिक्षा विभागको वेभसाइटको अपडेट गर्ने र कम्युटर इन्जिनियरिङग सम्बन्धी कार्य  गर्ने । 
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices