सञ्चार समन्वय शाखा

सञ्चार समन्वय शाखाको कार्यविवरण

 • विद्यालय शिक्षाको विकासमा सहयोग पुर्याउन सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरी शैक्षिक सूचना तथा सन्देशहरूको सम्पेषण गर्ने गराउने ।
 • आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गरी शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक समाचार तथा सूचना प्रकाशन गर्ने गराउने ।
 •  शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने टेलिभिजन, रेडियो एफ एम, पत्रपत्रिका, वेभ साइड सञ्चालकसँग सहकार्य गर्ने । 
 • विभागका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको जानकारी गराउन आवश्यक सञ्चार सञ्जाल विस्तार  गर्ने ।
 • विभिन्न सञ्चारमाध्यमद्वारा प्रशारित शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन गरी उपयोगी सामग्री सङ्कलन र सम्प्रेषणमा केन्द्र शाखाको रुपमा काम गर्ने ।
 • सूचना अधिकारीको रुपमा कार्य गर्ने ।
 • शिक्षा विभागको जानकारीमूलक सामग्री तयारी र प्रकाशन, परिचय–पुस्तिका विकास र प्रकाशन, नियमित रुपमा स्मारिका, सूचना संगालो, मासिक शैक्षिक बुलेटिन विकास र प्रकाशन गर्ने ।
 • विद्यालय, शिक्षक स्रोतकेन्द्र, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लागि उपयोगी हुने शैक्षिक सूचनामूलक सामग्री विकास प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने ।
 • विद्यालय क्षेत्रको वस्तुस्थितिको जानकारीमूलक, मुद्रित, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्री सङ्कलन, विकास  र प्रशारण गर्ने ।
 • सञ्चार सम्बन्धी सँघसस्था सँगको सहकार्यमा विभिन्न सञ्चार सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • शिक्षासँग सरोकार राख्ने पेशागत संस्थाहरू तथा निकायगत संघ संस्थासँग आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया कार्यक्रम, वैठक, सम्वाद आदि सञ्चालन तथा सूचना सङकलन, सम्प्रेषण गर्ने गराउने ।
 • सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सार्वजनिक महत्वका शैक्षिक समाचार तथा सूचनाहरूको सङ्कलन गरी निर्णय तथा कार्यान्वयनकर्ता समक्ष सम्प्रेषण गर्ने गराउने ।
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices