प्रारम्भिक बाल विकास शाखा

प्रारम्भिक बाल विकास शाखाको कार्यविवरण

 • प्रारम्भिक बालविकास तथा शिशु शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा विकास र समन्वयका लागि केन्द्रविन्दु (Focal Point) को कार्य गर्ने । 
 • प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम/शिशु शिक्षा/बाल विकास केन्द्रहरूको अनुमति, नक्साङ्कन क्षमता वृद्धि तथा विकासका लागि आवश्यक कार्य नीति मापदण्ड तथा निर्देशिका तथा शर्तहरू तय गर्ने र सरकारी तथा गैर सरकारी I/NGOs सँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
 • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नीतिको परिधिभित्र रही प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र/कक्षाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, वितरण र प्रयोग सम्बन्धी सहजीकरण गर्ने गराउने । 
 • राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास परिषदको सचिवालयको काम गर्ने । 
 • बाल विकास सम्बन्धी संघ संस्थाहरू बीच समन्वय, सहयोग र साझेदारी गर्ने ।
 • प्रारम्भिक बालविकासमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने । 
 • विभिन्न संस्थाहरूले उपलव्ध गराएका वा सञ्चालन गरेका प्रारम्भिक बालविकास/शिशु शिक्षाको अनुगमन गरी गुणस्तर सुनश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने । 
 • सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूबाट सञ्चालित पूर्व प्रा.वि.कक्षाहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्देशिकाभित्र मूलप्रवाहिकरण गर्न विद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
 • प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था  मिलाउने ।
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices