सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन शाखा

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • सामुदायिक विद्यालयको संरचना, अनुमति/स्वीकृति, कक्षा थप, कोटा निर्धारण, विद्यालय सामायोजन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण, स्वीकृति, बजेट प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • एकिकृत विद्यालय शिक्षा (कक्षा ९–१२) नमुना परिक्षण कार्यक्रम, एस.एल.सी.सहयोग र दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • विद्यालय सुधार योजना, सामाजिक परिक्षण, विद्यालय स्तरीकरण सम्बन्धी सहजीकरण गर्ने गराउने ।
  • विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय एवम् सम्बद्ध संस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य गनेर्े गराउने व्यवस्था मिलाउने  ।  
  • जिल्ला शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
  • सबै प्रकारका छात्रावासको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत छात्रावास निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।  
  • समुदायद्धारा विद्यालय व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्ने ।
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices