संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन शाखा

संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • संस्थागत विद्यालय अनुमति/स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी सबै सूचना सङ्कलन अभिलेखिकरण, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्ने गराउने ।
  •  गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संस्थागत विद्यालयहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।  
  • संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी सरोकारवाला संस्थाहरू र ती संस्थाका लागि बनेका नीतिनियमहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।  
  •  विद्यमान संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनी/गुठीको रूपमा सञ्चालनका लागि पर्न आएका निवेदन उपर कारबाहिका लागि पेश गर्ने ।
  •  शिक्षा नियमावली, र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने । 
  • संस्थागत विद्यालय साझेदारी तथा सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices