विद्यालय कर्मचारी तथा स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन शाखा

विद्यालय कर्मचारी तथा स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

  • स्रोतव्यक्तिको नियुक्ति प्रकृया, काम कर्तव्य, अधिकार सेवा शर्त र सुविधा  सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । 
  • स्रोतव्यक्ति तथा स्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, स्रोतकेन्द्र निर्धारण कार्यविधिको विकास तथा प्रवोधिकरण गर्ने गराउने ।
  • स्रोतकेन्द्र, स्रोतव्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन, क्षमता विकासका लागि योजना निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी काम गर्ने ।
  • विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति, वृत्ति विकास, सेवा सुविधा तथा अवकास सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा स्वीकृती, प्रवोधिकरण र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • विद्यालय कर्मचारी र स्रोत व्यक्तिको क्षमता विकाससँग सम्वन्धित कार्यक्रमको योजना तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices