विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखा

विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

 • मन्त्रालयबाट हालसम्म वितरण भएका जिल्लागत एवम् तहगत स्वीकृत शिक्षक दरवन्दी –शिक्षक अनुदान कोटा (राहत) को विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने ।
 • शिक्षा ऐन, नियम, निर्देशिकामा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षक दरवन्दी र विषयगत शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
 • शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, बिदा, अवकाश, काज, सरुवा, तलब भत्ता बैंक मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था,  पुरस्कार र दण्ड तथा शिक्षा दिवस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
 • शिक्षक तालिम सम्बन्धी फोकल शाखाको रुपमा कार्य गर्ने गराउने ।
 • विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार शिक्षकको दरबन्दी संरचना तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने ।
 • विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि सेवा करार सम्झौतको ढाँचा, अध्यापन अनुमति पत्र, शैक्षिक योग्यता, शिक्षक परिचय पत्र सम्बन्धमा नीति तर्जुमाको लागि आवश्यक सञ्जाल तयार गरी कार्य गर्ने गराउने  ।
 • शिक्षकको गृ्णस्तर विकासकालागि छोटो अवधिको क्षमता विकासका कार्यक्रम तथा अभिमूखीकरण सञ्चालन गर्ने गराउने । 
 • शिक्षकको बैदेशिक मनोनयन, अध्ययन, भ्रमण, तालिमका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने ।  
 • शिक्षकका पेशागत संघ संगठनहरूको आचारसहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । 
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices