वैकल्पिक शिक्षा शाखा

वैकल्पिक शिक्षा शाखाको कार्यविवरण

  • गुरुकूल/आश्रम, गुम्बा/बिहार र मदरसा विद्यालयहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित परिषदको राय सुझाव लिई आवश्यक मापदण्ड, नीति तर्जुमा गने गराउने ।
  • गुरुकूल/आश्रम, गुम्बा/बिहार र मदरसा विद्यालयहरूकोे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
  •  गुरुकूल/आश्रम, गुम्बा/बिहार व्यवस्थापन परिषदको सदस्य सचिव भई कार्य गर्ने (शाखा प्रमुखबाट)  
  • गुरुकूल/आश्रम, गुम्बा/बिहार र मदरसा विद्यालयहरूका शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धिका लागि  सहजीकरण गर्ने ।
  • अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा विस्तार, प्रौढ (गृहिणी) लगायतका कार्यक्रमका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारीक शिक्षा केन्द्र, र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एवं अन्य सम्बद्ध सँघसँस्थासँग समन्वय गरी गराई कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।  
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices