सहकार्यकलाप तथा समसामयिक शिक्षा शाखा

सहकार्यकलाप तथा समसामयिक शिक्षा शाखाको कार्यविवरण

  • सहक्रियाकलाप सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति, समन्वय र सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
  • संगित शिक्षा सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • शैक्षिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा, समन्वय गर्ने गराउने ।
  • प्राकृतिक शिक्षा, कला शिक्षा आदि जस्ता समसामयिक शिक्षा प्रवर्द्धन हुने खालका विभिन्न कार्यक्रमको  तर्जुमा र  सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • प्रतिभाको खोजी (Talent Hunt) कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कार्य गर्ने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने 

Our Offices