लैंगिक समविकास शाखा

लैंगिक समविकास शाखाको कार्यविवरण

  • लैङ्गिक समविकास तथा लक्षित समूह सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी पेश गर्ने । 
  • शिक्षामा छात्राको सहभागिता वृद्धि गर्न सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको समन्वय एवम् अनुगमन गर्ने । 
  • महिला शिक्षक अभिवृद्धि गर्ने निश्चित मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारण गरी त्यसलाई लागू गराउन राय सुझाव पेश गर्ने । 
  • शिक्षामा लैङ्गिक समविकासका लागि सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढाउने खालका कार्यक्रम तयार गरी जिल्ला, स्रोतकेन्द्र, गाउँ विकास समिति तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गराउने । 
  • लैङ्गिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । 
  • सबै किसीमका शैक्षिक कार्यक्रमलाइ लैङ्गिक मैत्री बनाउन सहजीकरण गर्ने र विद्यालयमा लैङ्गिक मैत्री वातावरणको लागि आचारसंहिताको ढाँचा तयार गरी लागु गराउने । 
  • गुणस्तरीय शिक्षामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि समता रणनीतिको तयारीको लागि आवश्यक समन्वय गरी मस्यौदा तयार गर्ने । 
  • विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको मापदण्ड निर्धारण र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने कार्यको लागि आवश्यक नीति रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices