शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्दधन शाखा

शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्दधन शाखाको कार्विवरण

  • बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने गराउने ।
  • शैक्षिक गुणस्तरका लागि  विद्यार्थी सिकाई उपलब्धि सम्बन्धी नीति योजना समष्टिगत अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
  • गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, साझेदारी कार्यक्रम विकास, कार्यनिर्देश, शर्त, योजना बजेट तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरूमा हुनुपर्ने न्युनत्तम सक्षमताको अवस्था पहिचान, विश्लेषण, अनुदान सहयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने  ।
  • विद्यालय तहमा सञ्चालन हुने परीक्षा  को परीक्षाफल विश्लेषण गरी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
  • शाखासगं सम्बन्धित कार्यको अभिलेख व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्ने प्रगति विवरण तयारी, वार्षिक बजेट तर्जुमा, प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
  • Early grade Reading कार्यक्रम विकास समन्वय तथा अनुगमन गर्ने ।
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices