प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखा

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखाको कार्यविवरण

 • प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक नीति, योजना, बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 •  प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता एवम् उपयुक्तता सर्भेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी उक्त शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने जिल्लागत अधिकतम विद्यालय सङख्या निर्धारण गर्ने ।
 • प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग र समन्वय गर्ने ।
 • प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अनुगमन तथा मुल्याङकन गरी  प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षक/सहायक प्रशिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
 • प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला संघ संस्था, समुदाय बीच अभिमुखिकरण सञ्चालन गर्ने गराउने । ्
 • निर्देशिका निर्माण परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने ।
 • सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा (ANNEX) कार्यक्रमको Focal Section को रुपमा कार्य गर्ने ।
 • Soft Skill सम्बन्धी योजना, नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गर्ने गराउने ।
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।