अनिवार्य शिक्षा तथा बाल अधिकार शाखा

अनिवार्य शिक्षा तथा बाल अधिकार शाखाको कार्यविवरण

 

 • अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य गर्र्ने गराउने  ।   
 • वाल अधिकार एवम् अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि  सरोकारवाला निकाय, सघंसस्था तथा स्थानीय निकाय /समुदाय परिचालन सम्बन्धी समन्वय/साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउनेे
 • अनिवार्य तथा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षाको स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यवस्था   तथा अनुगमन मूल्याकन गर्ने गराउने  । 
 • विद्यालय शान्ति क्षेत्र सम्बन्धी नीति योजना कार्यक्रम तथा बजेटको अनुमान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • बाल अधिकार संरक्षणका लागि सरोकारवालाहरूको क्षमता विकास गर्ने गराउने ।
 • बाल अधिकार हनन सम्बन्धी उजुरी एवम् गुनासो व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
 • भयरहित सिकाइको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना सुनिश्चितता सम्बन्धी आवश्यक गर्ने गराउने ।
 • आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्मको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विभिन्न निकायहरूबाट गरेका कामहरूको समन्वय गरी एकीकृत निर्देशिकाको मस्यौदा  तयार गर्ने ।
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices