शैक्षिक अनुसन्धान तथा विकास शाखा

शैक्षिक अनुसन्धान तथा विकास शाखाको कार्यविवरण

  • समसामयिक शैक्षिक विषयमा अनुसन्धान योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र स्वीकृत भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • अनुसन्धान कार्यका लागि प्रस्ताव आव्हान मूल्याङ्कन तथा कार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • अनुसन्धान कार्यको अनुगमन गर्ने ।
  • अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका निश्कर्षलाई प्रकाशित तथा प्रवोधीकरण गर्ने ।
  • अनुसन्धान सम्बन्धी परामर्श सेवाको procurement सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  • शिक्षासँग सरोकार राख्ने पक्षहरू (गैर सरकारी संस्थाहरू समेत) सँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू विश्लेषण गरी अनुसन्धान गरिनु पर्ने विषयहरू के के हुन सक्छन् शीर्षकहरू तय गराउने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
  • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices