शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा

शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण

 • शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • योजना तर्जुमा कार्यक्रम तथा वजेट निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याँक तथा सूचना सङ्कलन विश्लेषण गर्ने ।
 • विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन सम्वन्धमा नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • EMIS अन्तरगर्त Student Record, Teacher Management Information System (TMIS), School Physical Facilities Records, Human Resource Management Information Syatem (HRMIS), Financial Management Information System (FMIS), School Mapping (including GIS) र अन्य सम्बन्धित शैक्षिक विषयका तथ्याङ्क एवम् सूचनाहरूलाई समेत व्यवस्थापन गरी एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र कार्यान्यन गर्ने ।
 • विद्यालय शिक्षासँग सम्वन्धित गुणस्तरी शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आवशयकताका आधारमा विभिन्न परीक्षण गर्ने । 
 • शैक्षिक सूचना विकाससम्बन्धी अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय साथै आवश्यक TOR विकास गरी प्राविधिक परामर्श सेवा लिने ।
 • सवै तह र प्रकारका विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको सङ्कलन गर्न विविध शैक्षिक फारामहरूको विकास, परिमार्जन, प्रवोधीकरण र वितरणको व्यवस्था मिलाउने साथै सम्बन्धित सूचनाहरूको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने र अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने । 
 • व्यवस्थित तथ्याङ्क एवम् सूचनाहरूवाट Reports (Flash I&II reports, Consolidated Reports, At A Glance र अन्य) तयारी, प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण, व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायहरू  (शिक्षा मन्त्रालय, दातृ निकाय र अन्य निकायहरू) मा पेश गर्र्ने,
 • सूचनाको सहज उपलब्धताको व्यवस्था मिलाउने साथै यस सम्वन्धि जिल्ला तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कर्मचारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने ।
 • जिल्लामा भएको शैक्षिक सूचनाको सम्प्रेषणको अवस्था अनुगमन गर्ने ।
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices