समावेशी शिक्षा शाखा

समावेशी शिक्षा शाखाको कार्यविवरण

  • समावेशी शिक्षाको नीति, रणनीति विकास एवम् कार्यान्वयन गर्ने ।
  • समावेशी शिक्षा एवम् विशेष शिक्षा सम्बन्धमा सरकारी एवम् गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि संस्थागत समन्वय गर्ने ।
  • कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्ला, लेखाजोखा केन्द्र एवम् विद्यालयको नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने गराउने ।
  • समावेशी शिक्षा एवम् विशेष शिक्षा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन, समन्वय गर्ने गराउने ।
  • विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालयले गर्ने कार्यहरू गर्ने गराउने । 
  • अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूका लागि समावेशी शिक्षा अनुकुलको सिकाई पद्दति विकास एवम् कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
  • अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूको सिकाई एवम् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यकता अनुसार अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
  • अपाङ्गता भएका वालवालिकाहरूको जीवन पद्दतिलाई गुणस्तरीय गराउन पुन:स्थापन सेवा, सहायक सामग्रीको व्यवस्थापन एवम् संस्थागत समन्वयका लागि सहजीकरण गर्ने ।
  • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।    
  • बिशेष शिक्षा परिषद, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices