Educational Management Division

यस महाशाखाअन्तर्गत देहायअनुसारका बाह्र ओटा शाखाहरू छन् । ती शाखाहरूले गर्ने कार्यको समन्वय, निर्देशन, नियन्त्रण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु यस महाशाखाका मुख्य कार्य हुनेछ ।

 

 शाखागत कार्यविवरण सम्बन्धित शाखामा उपलब्ध रहेको छ ।


Our Offices