मानव संसाधन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

मानव संशाधन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको कार्यविवरण :

 • विभाग र अन्तर्गतका निकायका निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापना, काज, सरुवा, पदोन्नति, राजीनामा, बिदा, अवकाश, दण्ड–सजाय, पुरस्कार तथा विभागीय कारवाही सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने । 
 • विभाग र मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि मानवस्रोत विकास योजना (HRD Plan) तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा समविकासको आधारमा कर्मचारीको आन्तरिक र बाह्य मनोनयन सम्बन्धी कार्य गर्ने । विभागको मूल दर्ता चलानी सम्बन्धी । 
 • -विभाग र अन्तर्गत निकायका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने-गराउने ।
 • विभाग र अन्तर्गत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने-गराउने ।
 • नेपाल सरकारको कार्यक्रम र बजेट अनुसार विभागबाट खरीद गर्नुपर्ने जिन्सी सामान Procurement Plan बनाई खरिद गर्ने र सो को उचित रेखदेख, मर्मत-सम्भार र वितरणको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी ।
 • दातृ समुदाय/राष्ट्रसँग भएको सम्झौता र कार्यक्रम बमोजिम विभागबाट हुने जिन्सी सम्बन्धी खरिद कार्यका लागि सम्झौता र कार्यक्रममा उल्लेख भएका सर्त एवम् जारी निर्देशिका बमोजिम गरी र सोको उचित वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने-गराउने ।
 • विदेशी दातृ संस्थाहरूसँग भएका सम्झौता अनुसारका सामग्रीहरूको खरीद गर्न भन्सार छुटको लागि सो सामानको उपादेयताका आधारमा मन्त्रालयमा सिफारिश गर्ने । 
 • विभागको आन्तरिक व्यवस्थापन, सुरक्षा, सरसफाई तथा चमेनागृहको नियमित अनुगमन गरी तोकिएवमोजिम भए नभएको अनुगमन गरी व्यवस्थापन मिलाउने ।
 • विभागका कर्मचारीहरूको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।  
 • आयोजना तर्फका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत एवं कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने ।
 • सवारी साधनको खरीद, मर्मत सम्भार, उचित व्यवस्थापन, वितरण एवं ईन्धन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
 • मानव संशाधन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको गुणात्मक विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा आवश्यकता पहिचान गर्ने विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । 
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।
 • शिक्षा मन्त्रालय, विभागीय कामको सिलसिलामा आइपर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices