आर्थिक प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्यविवरण  ।

 • विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको चालू र पूँजिगत तर्फको बजेट तयार गर्ने । 
 • विभागको नियमित लेखा राख्ने र प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाउने । 
 • स्वीकृत बजेट रकम मध्येबाट सम्वन्धित कार्यक्रमको रकम निकासा दिने । 
 • मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारीको आधारमा केन्द्रिय निकाय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाउने । 
 • लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु लगत राख्ने र सम्परीक्षण गराउने । 
 • वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोगको निकासा लिने, दिने, खर्च गर्ने । 
 • ऋण तथा सहयोगको हिसाब दुरुस्त राख्ने । 
 • केन्द्रीयस्तरको आर्थिक विवरण तयार गर्ने । 
 • दातृ संस्थाहरूलाई सम्झौता बमोजिम हिसाब पेश गर्ने र सोधभर्ना माग गर्ने । 
 • मातहतका कार्यालयहरू तथा विद्यालयहरूको आर्थिक अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने ।
 • शिक्षा विभाग मातहत निकाय तथा विद्यालयस्तरको सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने ।
 • शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको बेरुजु लगत राख्ने राख्न लगाउने र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने ।  
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices