भौतिक सुधार शाखा

भौतिक सेवा शाखाको कार्यविवरण ।

 • विद्यालय भौतिक सुधार कार्यक्रमहरू (विद्यालय भवन निर्माण/मर्मत, नयाँ कक्षा कोठा निर्माण, कक्षाकोठा पुन:स्थापना, शौचालय निर्माण र खानेपानी तथा घेरावार र विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन प्रवलिकरण (Retrofitting) कार्यक्रम आदि) सञ्चालनका लागि कार्यनीति तर्जुमा गर्ने र सो अनुरुप योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने । 
 • आवश्यक Engineering प्राविधिक जनशक्तिको समयोचित व्यवस्था गर्ने ।
 • विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विद्यालय भवन तथा शौचालय निर्माणार्थ उपयुक्त वैकल्पिक Design, Drawing, Estimate तयार गर्ने ।
 • आवश्यक Norms, Guidelines, Manuals, Forms/standard Bidding/ Quotation Document तयार गरी सो अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने गराउने । 
 • विद्यालयहरूको भौतिक सर्वेक्षण गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन गरी दुरुस्त राख्ने र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने । 
 • निर्माणसँग सम्बन्धित सेवा, सामग्री र कामको Procurement सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • स्थानीय निकाय लगायत विद्यालय भौतिक सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्ने । 
 • विद्यालय भौतिक सुधारसम्बन्धी सञ्चालित सम्पूर्ण कार्यक्रमको अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने । 
 • विद्यालय पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी निर्माण कार्यहरू गर्दा विद्यालय स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखासँग समन्वय गरी कार्यक्रम गर्ने गराउने व्यवस्था  मिलाउने ।
 • विद्यालयको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य योजना तर्जुमा गर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गराउने । 
 • शाखालाई तोकिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक बजेट तर्जुमा, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा प्रस्तुत गर्ने गराउने । 
 • शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Our Offices