Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2020-07-05 खुला विद्यालयका लागि लक्षित कक्षा १०का थप विषयमा स्वध्ययन सामग्रीहरु
2 2020-07-05 अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय तर्फको प्राथमिक दोस्रो तहको अनिवार्य ५ विषयका पाठ्यपुस्तकहरु
3 2020-07-01 कोभिड १९ बाट भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रवर्धन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धमा ।
4 2020-07-01 प्रदेशस्तरको कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया संशोधन सम्बन्धमा ।
5 2020-07-01 द्वद्व पीडित छात्रबृत्ति सम्बन्धमा ।
6 2020-06-28 आ‍.व.२०७६-७७ मा विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा
7 2020-06-27 स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री (पूर्व प्राथमिक - कक्षा ८)
8 2020-06-25 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
9 2020-06-24 विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने श्रव्य तथा श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण समय तालिका
10 2020-06-24 नमुना विद्यालय विकासका लागि कार्यसम्पादन अनुदान निकासा बारे ।
11 2020-06-22 आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा अनुदानका लागि छनौट भएका प्राविधिक धारका विद्यालयहरुको विवरण ।
12 2020-06-21 स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को कार्यक्रम सम्बन्धमा ।
13 2020-06-21 अनुसन्धान सम्बन्धी सम्पुर्ण काम कारवाहीहरू रद्द गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2020-06-19 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन २०७६/०७७
15 2020-06-19 स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम तथा बजेट ।
16 2020-06-18 स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री कक्षा ४ - ८
17 2020-06-14 रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने श्रव्य पाठ प्रसारण समय तालिका
18 2020-06-12 श्रव्यदृश्य पाठ प्रसारण समय तालिका
19 2020-06-11 तेस्रो चौमासिकसम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ।
20 2020-06-07 निकासा विवरण पठाउने बारे सबै स्थानीय तह तथा शिविसइहरुलाई अनुरोध ।

Recent News

Our Offices