स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री (पूर्व प्राथमिक - कक्षा ८)


Attached Documents
Title Size Type View Download
कक्षा १, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 16503 Kb application/pdf View Download
कक्षा २, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 22430 Kb application/pdf View Download
कक्षा ३, अभिभावकले घरमा नै गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 20429 Kb application/pdf View Download
कक्षा ४, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 57769 Kb application/pdf View Download
कक्षा ५, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 20503 Kb application/pdf View Download
कक्षा ६, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 15442 Kb application/pdf View Download
कक्षा ७, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 11294 Kb application/pdf View Download
कक्षा ८, स्वाध्ययन तथा सिकाइ क्रियाकलाप सामग्री 15027 Kb application/pdf View Download
पूर्व प्राथमिक कक्षा,अभिभावकले घरमा गराउन सक्ने सिकाइ क्रियाकलापहरू 16825 Kb application/pdf View Download