एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट सार्वजनिक विद्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई सूचना

एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट सार्वजनिक विद्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट सार्वजनिक विद्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहहरुलाई सूचना 2052 Kb application/pdf View Download
आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा एकमुष्ट अनुदानका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुको विवरण 2681 Kb application/pdf View Download
एकमुष्ट अनुदानबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ 128 Kb application/pdf View Download